همه نوشته در مجموعه: راهنمای سفر

روستای-وروجرن

روستای وروجن

روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ روستای وروجن سفلی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ تقسیمات اداری و سیاسی کشور از روستاهای ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻫـﺮ ﺑـﻮده و ﺟـﺰ ﺑﺨـﺶ ﻫﻮراﻧﺪ، دﻫﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ می باشد. این روستا همواره پذیرنده گردشگران و مسافران از سراسر کشور و چه بسا توریسم های خارجی است. در همین راستا اجاره سوئیت و اجاره اقاکتگاه بوم گردی در این…

مشاهده
Call Now Button