بایگانی ها: دسامبر 2019

روستای-وروجرن

روستای وروجن

روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ سفلی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ تقسیمات اداری و سیاسی کشور از روستاهای ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻫـﺮ ﺑـﻮده و ﺟـﺰ ﺑﺨـﺶ ﻫﻮراﻧﺪ، دﻫﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ می باشد. موقعیت نسبی  روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ سفلی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻘﺮار مکانی در 88 کیلومتری ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب »اﻫـﺮ« و 33 کیلومتری ﺷـﻤﺎل هوراند ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ همسایگی ﻧﻴﺰ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻪ…

مشاهده
Call Now Button