اخبار

روستای-وروجرن

روستای وروجن

روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ سفلی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ تقسیمات اداری و سیاسی کشور از روستاهای ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻫـﺮ ﺑـﻮده و ﺟـﺰ ﺑﺨـﺶ ﻫﻮراﻧﺪ، دﻫﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ می باشد.

موقعیت نسبی 

روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ سفلی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻘﺮار مکانی در 88 کیلومتری ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب »اﻫـﺮ« و 33 کیلومتری ﺷـﻤﺎل هوراند ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ همسایگی ﻧﻴﺰ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻪ روستاهای »وروﺟﻦ علیا « و »ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻖ«، از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑـﻪ روستای »آق ﺑﺮاز«، از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑـﻪ روستای »ﺑﺰوﻟـﻖ« و از ﺳـﻤﺖ ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ روستای»ازﻧـﺎب ﻋﻠﻴـﺎ« ﻣﺤـﺪود می گردد.

شناخت و تبیین موقعیت مکانی و استقرار اصلی روستاها بسیار حائز اهمیت است.

اجاره سوئیت در تبریز و شهرستان ها و روستاهای تابعه و به هم پیوسته رکنی جالب توجه است.

اجاره اقامتگاه بوم گردی در تبریز و شهرهای استان آذربایجان شرقی موردی طبیعی بود.

اما اینک اجاره سوئیت در روستاهای تبریز به عنوان نگرشی نو به اقتضای شرایط خودنمایی می کند.

اجاره سوئیت در روستای وروجن سفلی نیز بخشی از این یکپارچگی عیان و شایسه اقبال است.

اکوسوئیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button