اخبار

روستای-وروجرن

روستای وروجن

روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ

روستای وروجن سفلی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ تقسیمات اداری و سیاسی کشور از روستاهای ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻫـﺮ ﺑـﻮده و ﺟـﺰ ﺑﺨـﺶ ﻫﻮراﻧﺪ، دﻫﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ می باشد.

این روستا همواره پذیرنده گردشگران و مسافران از سراسر کشور و چه بسا توریسم های خارجی است.

در همین راستا اجاره سوئیت و اجاره اقاکتگاه بوم گردی در این روستا شایان توجه است.

جهات مختلف اجاره سوئیت در این روستا مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و تبیین خواهد شد.

اجاره سوئیت در روستای وروجن یک رکن با اهمیت برای وصول به یک بهینه سازی آشکار محسوب می گردد.

با تبیین سطوح اجاره سوئیت در این روستا یک نمونه عینی نیز به دست می آید.

اجاره سوئیت در همه روستاهای کشور رسالت مطلوب و آرمانی اکوسوئیت است.

به تعبیر دیگر اجاره اقامتگاه ها و سوئیت ها در گوشه گوشه کشور و دور افتاده ترین مکان ها نیز رسالت ماست.

موقعیت نسبی 

روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ سفلی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻘﺮار مکانی در 88 کیلومتری ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب »اﻫـﺮ« و 33 کیلومتری ﺷـﻤﺎل هوراند ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ همسایگی ﻧﻴﺰ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻪ روستاهای »وروﺟﻦ علیا « و »ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻖ«، از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑـﻪ روستای »آق ﺑﺮاز«، از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑـﻪ روستای »ﺑﺰوﻟـﻖ« و از ﺳـﻤﺖ ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ روستای»ازﻧـﺎب ﻋﻠﻴـﺎ« ﻣﺤـﺪود می گردد.

شناخت و تبیین موقعیت مکانی و استقرار اصلی روستاها بسیار حائز اهمیت است.

اجاره سوئیت در تبریز و شهرستان ها و روستاهای تابعه و به هم پیوسته رکنی جالب توجه است.

اجاره اقامتگاه بوم گردی در تبریز و شهرهای استان آذربایجان شرقی موردی طبیعی بود.

اجاره ون از طریق شرکت ونکده نیز تضمین تردد استوار و ایمن به همه نقاط صعب العبور نیز هست.

اما اینک اجاره سوئیت در روستاهای تبریز به عنوان نگرشی نو به اقتضای شرایط خودنمایی می کند.

اجاره سوئیت در روستای وروجن سفلی نیز بخشی از این یکپارچگی عیان و شایسه اقبال است.

با این اوصاف تدقیق و تبیین موقعیت جغرافیایی اماکن گردشگری نیز حائز اهمیت بوده و از هداف اصلی اکوسوئیت.

شاخص های متعددی برای بهینه نمودن اجاره سوئیت و مراتب آن نیز در این مقوله می گنجد.

اکوسوئیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button