اخبار

روستای-وروجرن

روستای وروجن

روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ سفلی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ تقسیمات اداری و سیاسی کشور از روستاهای ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻫـﺮ ﺑـﻮده و ﺟـﺰ ﺑﺨـﺶ ﻫﻮراﻧﺪ، دﻫﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ می باشد.

موقعیت نسبی 

روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ سفلی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻘﺮار مکانی در 88 کیلومتری ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب »اﻫـﺮ« و 33 کیلومتری ﺷـﻤﺎل هوراند ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ همسایگی ﻧﻴﺰ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻪ روستاهای »وروﺟﻦ علیا « و »ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻖ«، از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑـﻪ روستای »آق ﺑﺮاز«، از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑـﻪ روستای »ﺑﺰوﻟـﻖ« و از ﺳـﻤﺖ ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ روستای»ازﻧـﺎب ﻋﻠﻴـﺎ« ﻣﺤـﺪود می گردد.

اکوسوئیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button